Enter
БГ | EN

Възстановяване на ДДС от Испания?

Моля да ми кажете какви са условията и какво е необходимо да се направи, за да се възстанови ДДС от Испания. И в какъв срок става възстановяването?

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба Н-9 за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Европейския съюз:
“Правото на възстановяване на данъка върху добавената стойност за закупени стоки и получени услуги се отнася за фактурирани доставки, по които данъкът е станал изискуем, както и за осъществен внос на територията на страната през периода на възстановяване.”
Съгласно чл. 2 от същата наредба следва да отговаряте на следните условия:
1. за периода на възстановяване не сте имали седалище, адрес на управление или постоянен обект, или при липса на такива – постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната от ЕС, от която искате да възстановявате;
2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки с място на изпълнение на територията на страната от ЕС, от която искате да възстановявате с изключение на доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице – платец на данъка;
3. да сте регистрирани за целите на данък върху добавената стойност в България.
Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност се упражнява чрез подаване на искане за възстановяване до компетентния орган по приходите на Националната агенция за приходите, посредством електронен портал и се прикачват всички необходими документи, доказващи доставката.
Ако Вие разполагате с фактури за направените от Вас разходи в ЕС, можем да Ви помогнем във възстановяването на ДДС от ЕС (вижте повече тук: http://vm-kompania.com/vat-refund.html ).
Срокът за възстановяване на ДДС от всики държави в ЕС е най-късно до 30 септември на календарната година, следваща годината, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка (т.е. ако фактурите са от 2013 год. данъка по тях трябва да се поиска до 30.09.2014 год.).

Contact us

V and M Company Ltd

Sofia, 19 “Knyaz Al. Dondukov” Blvd, floor 4 Sofia, 18 “Hristo Belchev” Street, floor 4


Phone: 02/ 981 15 35, ext. 31
GSM: 0892 259 001
e-mail: contact@vm-kompania.com